فریزر درب شیشه ای محدب

فریزر خوابیده بستنی

یخچال بستنی

فریزر درب شیشه ای محدب

ادامه خواندن “فریزر درب شیشه ای محدب”

تاپینگ مدل TPH

ادامه خواندن “تاپینگ مدل TPH”

یخچال سوپری

ادامه خواندن “یخچال سوپری”